درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

ریاست کنفرانس
دبیرکل کنفرانس
دبیر اجرایی
مسئول ارتباط با صنعت
مسئول ارتباط با دانشگاهها