این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس

صفحه اصلی > ساختار سازمانی
.: ساختار سازمانی

رئیس کنفرانس
شورای سیاستگذاری
دبیرکنفرانس
دبیرخانه
کمیته علمی
کمیته داوران
روابط عمومی
کمیته ارتباط با صنعت
کمیته ارتباط با دانشگاه
کمیته ارتباط با دولت
کمیته ارتباط بین الملل
اداری
IT
تیم سایت
تیم نرم افزار موبایل
طراحی
امور دفتری
مالی و حسابداری
تیم اجرایی
تیم نمایشگاه
تیم تدارکات و پشتیبانی
تیم تشریفات